Месечните отчети за лицата, които нямат достъп до онлайн платформата на ФСЕС за подаване на информация, както и корекциите за изминали месеци се подават, записани на магнитен/оптичен носител под формата на таблици по приложения по - долу образец съобразно статута Ви по чл. 36е, ал. 1 от ЗЕ, придружени с писмо с изходящ номер, подпис и печат на задълженото или упълномощено от него лице. В писмото се описва отчетния период или се обосновава налагащата се корекция, като се прилагат копия от документите, на които тя се основава.

Образецът можете да изтеглите от тук

Подаване на информация може да се извършва 24ч. в денонощието, включително и през почивните дни.

Информационната система на Фонд „Сигурност на Електроенергийната Система“ изисква използването на Квалифициран Електронен Подпис (КЕП) за подаване на данни съгласно чл. 36е от Закона за Енергетиката.

Квалифицирания Електронен Подпис се активира посредством Java приложение.


За достъп до системата на ФСЕС

1. Нужен е браузър Internet Explorer версия 10 или по-нова, или Microsoft Edge

2. Да са инсталирани базовите сертификати от тук

3. Да е инсталирана най - новата версия на Java от тук

4. Да добавите адреса на страницата на фонда като одобрена за достъп зона. Повече информация за това (на английски) можете да намерите тук.


         За да направите това е необходимо да извършите следните стъпки:

      Да влезнете в настройките на Windows за Java. (достатъчно е да напишете "java" в полето на търсене във Вашия компютър.Ще срещнете резултати подобни на следните:

       

        След като видите опцията "Configure Java" я изберете нея. И ще видите следното:

       

        Изберете раздел "Security" и в него изберете бутон "Edit Site List".

     

        В списъка добавете страницата на Фонд СЕС : https://www.fses.bg

5. Рестартирате

6. В случай че ползвате Microsoft edge влизате в Настройките /Settings/. В случай на друг браузър минавате на т.10

7. Избирате опция Браузър по подразбиране /Default browser/

8.В списъка добавете страницата на Фонд СЕС и избирате от падащото меню Allow


9. Рестартирате браузъра

10. Отваряте отново страницата https://www.fses.bg. Следа да се появи поле, в което трябва да изберете отметка „I accept the risk and want to run this application“ и натискате бутона „Run“

При натискане на бутона „Вход“ се появява екран даващ ви възможност да изберете от списък наличните към момента устройства поддържащи КЕП.

Инструкции за работа с информационната система на ФСЕС

Основната цел на документа е да подпомогне задължените лица да подават данни, съгласно чл. 36е от Закона за Енергетиката, в информационната система на Фонд "Сигурност на електроенергийната система".


Начало

Входът в системата се осъществява посредством електронен сертификат (КЕП) на задълженото лице или негов пълномощник.

 • В случай, че данните се подават от упълномощен представител на задълженото лице, оригинала на нотариално завереното пълномощно (хартиен вариант) трябва да се изпрати по пощата на адрес:

  1000 София ул. “Стара планина" 5, ет.7  - ФОНД СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА

За да се регистрирате успешно във сайта на ФСЕС е необходимо да имате инсталирани оригиналните драйвери на вашия КЕП, предоставени ви от доставчика на електронния подпис, на компютъра от който ще подавате отчети.

 • Стъпка 1

  Поставете вашия КЕП в USB входа на вашия компютър

  При натискане на бутона „Вход“ се появява екран даващ ви възможност да изберете от списък наличните към момента устройства поддържащи КЕП.

 • Стъпка 2

  Изберете Вашия КЕП и натиснете бутона „Ok“.

 • Стъпка 3

  Въведете вашия PIN.

Вход през Mozilla Farefox

 • Стъпка 1

  Поставете вашия КЕП в USB входа на вашия компютър

  Натиснете бутон „Allow“ в горния десен ъгъл на екрана.

 • Стъпка 2

  Натиснете бутон „Allow and Remember“ в горния ляв ъгъл на екрана.

Системата проверява данните за ЕИК съдържащи се в електронният подпис (КЕП) и ги сравнява с наличния списък със задължени лица. Системата предоставя достъп до страниците за докладване на данни, ако електронният подпис е на лице, което присъства в списъка със задължени лица, като сравнява и записва името и ЕГН на МОЛ, записано в КЕП.

Ако използвате персонален електронен подпис (на физическо лице) ще Ви бъде предоставена възможност да заявите ЕИК на дружествата, за които искате да подавате данни (всички заявки се проверяват допълнително).

Ако желаете да подавате информация за задължени лица, различни от електронният подпис, които притежавате, трябва да предоставите нотариално заверено пълномощно на официалният адрес за кореспонденция на Фонд „Сигурност на Електроенергийната Система“.


 • В случаите, когато електронният подпис не се разчита, моля проверете дали са инсталирани драйверите на подписа и той е регистриран от операционната система на компютъра, от който ще подавате отчетите към ФОНД СЕС

  Отворете браузер Internet Explorer. От командния ред изберете меню „Настройки“ - бутон .

  От отвореното меню „Настройки“, изберете „Internet options”.

  Изберете „Content“

  Натиснете бутон „Certificates“

  Електронният подпис, с който трябва да подпишете попълнените отчети, трябва да се вижда в списика със сертификати.

  Ако списъкът със сертификати не съдържа вашия електронен подпис, моля обърнете се към достовчика на КЕП за съдействие за преинсталиране на драйверите.

Заяка за достъп на Управител на задължено лице с персонален КЕП или упълномощени лица

Системата предоставя достъп до страниците за докладване на данни, ако електронният подпис е на лице, което присъства в списъка със задължени лица, като сравнява и записва името и ЕГН на МОЛ, записано в КЕП.

В случаите, когато данните ще се подават от упълномощено лице е необходимо да изпратите на е-майл заявка за достъп, съгласно посочените по-долу инструкции, и да изпратите оригинала на нотариално завереното пълномощно (хартиен вариант) по пощата на адрес:

1000 София
ул. “Стара планина" 5, ет.7
ФОНД СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА


Наименование на полето                                        
Обяснение
Вашето име
Трите имена на управителя или упълномощеното лице (Име, презиме, фамилия)

ЕГН ЕГН на управителя или упълномощеното лице

ЕИК ЕИК на задълженото лице, за което ще се подават данни към ФСЕС

Длъжност (за юридически лица)                                                                        
Длъжност на упълномощеното лице, ако КЕП с който ще осъществява достъп е на юридическо лице. Пример: Пълномощник, Управител, Счетоводител и др.

E-mail за коренспондеция       
E-mail за коренспондеция

Телефон Телефон за връзка

Главно меню

Главното меню на системата съдържа следните модули:

Представител

В раздел „Представител“ се въвеждат или коригират данните за кореспонденция (при промяна) на упълномощените от задължените лица представители (физически или юридически лица).

Организация

В раздел „Организации“ се въвеждат (в случаите на нов, не фигуриращ в актуалния официален списък на задължените лица, публикуван на сайта на ФСЕС, който може да бъде производител или търговец на електроенергия) или коригират данните за задължените лица.

Точка на измерване (електромер или балансираща група)

В раздел „Точки на измерване“ се въвеждат данни за точките на измерване, които могат да бъдат електромери или балансиращи групи.

Отчети

В раздел „Отчети“ се въвеждат данни за произведената или внесена електроенергия, съгласно чл. 36е от Закона за Енергетиката, за съответната точка на измерване.

Изход

Чрез „Изход“ излизате от разделите за подаване на данни към Фонд СЕС.

Раздел „Представител“

Информацията, която се попълва автоматично от данните записани в електронен сертификат (КЕП) е в полета „Име“ и „ЕГН“.

Когато представителя е юридическо лице се попълват името и ЕГН на лицето записано в електронния сертификат, в повечето случаи това е МОЛ на Организацията. В този случай (на юридическо лице) представителя може да бъде МОЛ на задълженото лице или МОЛ на организацията, която е упълномощена да подава данни от името на задълженото лице.

Останалите данни трябва да се попълнят при първата регистрация на представителя или при промяна на някои от данните (телефон, адрес за кореспонденция и др.)

Запис на въведените или коригирани данни се извършва след натискане на бутон „Запис“

Раздел „Организации“

В раздел „Организации“ се въвеждат данни за организацията (задълженото лице). Това се извършва еднократно при първата регистрация в системата или при промяна на някои от данните.

В случаите, когато се регистрира в системата упълномощен представител, който ще подава данни за повече от едно задължено лице, в ляво на екрана се извежда списък на организациите, които представлява и опция за добавяне към този списък на други задължени лица, които са го упълномощили да подава данни от тяхно име, съгласно изискванията на чл. 36е от Закона за Енергетиката.

Препоръчително е попълването на всички полета.

Задължителни полета са:

 • „Име на задълженото лице“

 • „ЕИК/ЕГН“

 • За физически лица – отметката „Физически лица“ е задължителна.

 • „Адрес“

 • „населено място“

 • „Пощенски код“

Извършва се еднократно при първата регистрация в системата. При промяна на някои от данните на организацията се нанасят нужните корекции.

Запис на въведените или коригирани данни се извършва след натискане на бутон „Запиши“

В случаите, когато трябва да въведете нова Организация, за която трябва да подавате данни, натиснете бутон . На екрана ще се изведе форма за заявка за достъп до данните на Организацията, която искате да добавите. След успешното изпращане на заявката, ще получите достъп до данните на добавената Организация, ако сте изпратили оригинала на нотариално заверено пълномощно (хартиен вариант) по пощата на адрес:

1000 София
ул. “Триадица” № 8
ФОНД СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА

Раздел „Точки на измерване“ (електромер или балансираща група)

В раздел „Точки на измерване“ (електромер или балансираща група) се въвеждат данни за точките на измерване. Данните се попълват за всички точки на измерване (електромер или балансираща група) на дадено задължено лице.

Задължително е попълването на всички полета. Извършва се еднократно при първата регистрация в системата.

Съществуващи точки на измерване

При промяна на някои от данните на вече въведене точки на измерване (електромер или балансираща група) се нанасят нужните корекции.

Запис на коригирани данни се извършва след натискане на бутон „Запиши“

Въвеждане на нова точка на измерване.

От падащо меню се избира:

 • Задълженото лице, на което принадлежи точката на измерване.

 • „Вид на точката на измерване“- избира се типа на задълженото лице.

 • Поле „Присъединена към мрежата на Електроразпределително Предприятие“- избира електроразпределителното предприятието към мрежата, на което е присъединена точката на измерване.

Въвеждане на данни за точката на измерване (електромер или балансираща група

Наименование на полето Обяснение
Име на точката на измерване Въвежда се значещо за потребителя на сайта на ФСЕС име. Например: името което е записано в протокола за присъединяване на точката на измерване (електромер или балансираща група) към мрежата на ЕРП.
ИТН или ENTSO-E код Номер на електромер или балансираща група
Дата на регистрация Дата на присъединяване на точката на измерване (електромер или балансираща група) към мрежата на ЕРП, записана в протокола за присъединяване.
Длъжност (за юридически лица) Длъжност на упълномощеното лице, ако КЕП с който ще осъществява достъп е на юридическо лице. Пример: Пълномощник, Управител, Счетоводител и др.
Инсталирана мощност в MW (попълва се за физически електромери) Инсталирана мощност в MW

Адрес на точката на измерване (Електромер или балансираща група)

В секция „Адрес“ се попълват данни за местоположението на точката на измерване – адрес, населено място, община, област и пощенски код.

Тези данни се попълват за физически електромери.

За балансиращи групи се попълва адреса на Организацията.

Раздел „Отчети“

След попълване на данните, описани в точка 2,3 и 4 се преминава към въвеждане на данните, съгласно изискванията на чл. 36е от Закона за Енергетиката за всички задължени лица.

Избор на точка на измерване (електромер или балансираща група)

От падащото меню се избира конкретната точка на измерване и се натиска бутон „Към отчети“

Данните се въвеждат за всяка точка на измерване на задълженото лице поотделено.

Пример:

Организация: Производител 1

Точки на измерване (Електромер или балансираща група):

 • Точка на измерване test - aa

 • Точка на измерване asd - 123123

Те могат да бъдат присъединени към различни ЕРП.

Избира се точката на измерване (електромер или балансираща група) от падащо меню със списък на всички въведени точки на измерване за конкретната организация и се натиска бутон „Към отчети“

В случай, че дадена точка на измерване не фигурира в списъка на организация трябва първо да се въведе от меню „Точки на измерване“, след което да се попълнят данните за нея в меню „Отчети“

Въвеждане на данни

От падащо меню се избират месеца и годината за които се подават данните, и се избира вида на формуляра:

След избор на точка на измерване на екрана се визуализира електронен формуляр, в който се попълват данните, съгласно изискванията на чл. 36е от Закона за Енергетиката за всички задължени лица.

При въвеждане на данните десетичния разделител задължително трябва да бъде „.“.

След въвеждане на „Продадено количество в МВтч“ и „Обща стойност на продадената ел.енергия в лв.“, системата автоматично изчислява „Средно-претеглена продажна цена в лв.“ и „Дължима вноска (5% от стойността на продадената ел. енергия)“.

Въведените данни за количеството продадена електроенергия се закръглява до третия знак, след десетичната запетая.

Запис на въведените данни се извършва след натискане на бутон „Запиши“

От менюто в ляво, може да се изведе вече подаден отчет от минал период за преглед. Корекции на вече подадени отчети не могат да се извършват.


.

.