Проекти и програми

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ - ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ Фонд Сигурност на Електроенергийната Система

 

Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ е определен за бенефициент по процедури чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с наименование „Подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията МСП чрез мярка прилагана от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (SAFE)” по Оперативни програми „Иновации и конкурентоспособност“, „Транспорт и транспортна инфраструктура“, „Околна среда“, „Региони и растеж“, „Наука и образование за интелигентен растеж“ и „Добро управление“ 2014-2020.

Общата стойност на проектите е в размер на 893 264 124.36 лева.

Основната цел на проектите е осигуряване на оперативен капитал за смекчаване на последиците върху българските МСП, особено засегнати от увеличения на цените на енергията, причинени от военната агресия на Русия срещу Украйна.

В рамките на проекта се осигурява подкрепа за смекчаване на последствията от енергийната криза чрез операция, с която се възстановят вече изплатени средства за компенсиране на МСП за увеличените им разходи за електрическа енергия за периода от 1 февруари 2022 г. до 30 септември 2022 г. Средствата са изплатени в рамките на Национална мярка за компенсиране на небитовите крайни клиенти на електрическа енергия, одобрена с решение на Министерски съвет и изпълнявана от Фонд "Сигурност на електроенергийната система“.

Фондът администрира процеса по предоставяне на компенсации на всички небитовите крайни клиенти, в това число и на малките и средни предприятия, във връзка с високите цени на електрическата енергия през 2022 г. Компенсациите са предоставени чрез доставчиците, като се намалява дължимата сума за потребена електрическа енергия по фактура.

Оперативни програми