Новини

С подкрепа на оперативните програми са възстановени допустими разходи за компенсации, които са предоставени по Националните програми за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия в размер на 898.5 млн. лв.

23.11.2023

Около 5,3 млрд. лева общо за компенсации на всички небитови потребители е изплатил досега Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Това каза председателят на Фонда Диан Червенкондев по време на заключителното събитие на проект „Осигуряване на подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията малки и средни предприятия чрез мярка, прилагана от ФСЕС“ (SAFE), което се състоя в Министерството на околната среда и водите. „Само от февруари до септември 2022 г. Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ е компенсирал с над 3,2 млрд. лева небитовите потребители“, добави Червенкондев. Фондът е отсял тези, които имат право да бъдат компенсирани чрез оперативните програми като допустими - а именно малките и средни предприятия (МСП). Близо 900 млн. лева от общо 3,2 млрд. лева ще бъдат възстановени обратно към държавен бюджет чрез мярката SAFE по шест оперативни програми. Червенкондев уточни, че по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ са рефинансирани разходи за изплатени компенсации на 25 790 малки и средни предприятия в размер на 283,5 млн. лева. По Оперативна програма „Околна среда“ върнати разходите за компенсации на 41 436 МСП за 283 млн. лева. По Оперативна програма „Региони в растеж“ са рефинансирани разходи за изплатени компенсации на 18 277 МСП за 174 млн. лева. По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ са подпомогнати 15 138 МСП на стойност 104 млн. лева. По Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ са рефинансирани разходи за изплатени компенсации на 3594 малки и средни предприятия в размер на 47 млн. лева. По Оперативна програма „Добро управление“ са рефинансирани компенсациите на 1028 МСП за 7 млн. лева. С тези средства са подпомогнати общо 105 263 малки и средни предприятия, като сметките им за потребена електрическа енергия за периода февруари - септември 2022 г. са намалени с компенсациите, изчислени по правилата на Националните програми за компенсиране на небитовите крайни потребители на електрическа енергия. „Тези 900 млн. лева, изплатени чрез мярката SAFE, влизат в изплатените 3,2 млрд. лева компенсации за всички небитови потребители за периода февруари - септември 2022 г.“, уточни Червенкондев. Той допълни, че благодарение на подкрепата на оперативните програми, сумата от почти 900 млн. лева ще бъде рефинансирана в държавния бюджет. „Въпреки че тези стойности са изключително сериозни и високи, все пак през изминалия период сме имали месеци, в които цената на електроенергията е била изключително висока и Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ само за месец август 2022 г. е превел компенсации за над 872 млн. лева“, изтъкна Диан Червенкондев. По думите му рефинансиране с подкрепата на оперативните програми по механизма SAFE е изключително важно и необходимо за българската икономика. Ръководителят на отдел „България, Унгария и Словения“ в Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия Агнес Монфре заяви, че е било взето решение механизмът SAFE да бъде с ретроактивно действие на разходите, считано от преди започването на войната в Украйна - 1 февруари 2022 г. Тя обясни, че от 1 март тази година измененият Регламент за общите разпоредби позволява на всяка държава-членка да използва до 10% от своя неизразходван бюджет от европейски средства по оперативните програми за подкрепа на достъпна енергия, за да помогне уязвими домакинства и МСП, засегнати от високите цени на енергията. „Комисията прикани държавите-членки, в това число и България да предвидят такова препрограмиране, и се радвам, че страната успя да го приведе успешно в действие“, допълни г-жа Агнес Монфре.

Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ представи проектите за осигуряване на подкрепа малки и средни предприятия, засегнати от увеличението на цените на енергията

21.11.2023

На откриващо събитие днес Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС) представи информация по проекти за осигуряване на подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията МСП чрез т.нар. инструмент SAFE (Supporting Affordable Energy). В България инструментът SAFE ще се прилага по всички оперативни програми, като по шест от тях подкрепата ще бъде насочена към малки и средни предприятия (МСП), които са особено засегнати от повишените цени на електрическата енергия през 2022 г. С цел определяне на съвкупността от допустими крайни получатели на помощ сред всички небитови крайни клиенти на електрическа енергия, беше извършена детайлна обработка на данните за предоставените компенсации и бяха идентифицирани допустимите по правилата на европейските фондове крайни получатели – т.е. отговарящите на критериите за МСП. Общият размер на финансирането от Оперативните програми ще бъде 898.5 млн. лв. Този ресурс е насочен към подпомагане на общо 105 263 малки и средни предприятия, като от сметките им за електрическа енергия за периода февруари – септември са приспаднати компенсации, изчислени по правилата на Националните програми за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия. Общият размер на финансиране е разделен както следва: Ø 283.5 млн. лв. по ОПТТИ; Ø 283 млн. лв. по ОПОС; Ø 174 млн. лв. по ОПРР; Ø 104 млн. лв. по ОПИК; Ø 47 млн. лв. по ОПНОИР; Ø 7 млн. лв. по ОПДУ. „С общи усилия, добър колектив и в добра комуникация с всички Управляващи органи очаквам, че изпълнението на тези проекти ще се случи по най-добрия начин. Използвали сме целия си опит, за да направим правилното таргетиране, за да знаем кои малки и средни предприятия са допустими за компенсации в следствие на високата цена на електроенергията“, коментира Диан Червенкондев, председател на Управителния съвет на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Той обясни, че Фондът разполага с необходимия административен, финансов и оперативен капацитет да администрира процеса по предоставяне на компенсациите. „Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ е една от най-важните структури, които гарантират стабилността на финансовите разплащания и доверието в системата на енергетиката“, допълни в заключение Червенкондев. Събитието се състоя в присъствието на представители на Управляващите органи на оперативните програми, в сградата на Министерството на околната среда и водите на ул. „Уилям Гладстон“ № 67.

Открита банкова сметка, по която се внася обезпечение по чл.36ж, ал.3 от ЗЕ

09.07.2018

В изпълнение на разпоредбите на Закона за енергетиката, Фонд Сигурност на електроенергийната система откри сметка, по която да се внасят обезпечения по чл.36ж, ал.3 от ЗЕ. Откритата банкова сметка в левове е на името на Фонд "Сигурност на електроенергийната система": IBAN: BG58 BNBG 9661 3300 1426 03, Банковият идентификационен код (BIC) на БНБ е BNBGBGSD.

НОВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ОТЧЕТИ ЗА СТАРИ ПЕРИОДИ

20.07.2017

Уважаеми задължени лица, Уведомяваме Ви, че считано от 21.07.2017 г. се ограничава подаването на корекции за месеци, различни от текущия отчетен. Корекциите за изминали месеци се подават, записани на магнитен/оптичен носител под формата на таблици по приложения образец съобразно статута Ви по чл. 36е, ал. 1 от ЗЕ, придружени с писмо с изходящ номер, подпис и печат на задълженото или упълномощено от него лице. В писмото се обосновава налагащата се корекция, като се прилагат копия от документите, на които тя се основава. Образецът за коригиращите отчети можете да изтеглите от раздела Иснтрукции.

Постоянна банкова сметка, по която се събират вноски по чл.36е от ЗЕ

19.04.2016

В изпълнение на разпоредбите на Закона за енергетиката, Фонд Сигурност на електроенергийната система откри постоянна банкова сметка, по която да се събират вноски чл.36е от ЗЕ. Откритата банкова сметка в левове е на името на Фонд "Сигурност на електроенергийната система": IBAN: BG24 BNBG 9661 3100 1426 01, Банковият идентификационен код (BIC) на БНБ е BNBGBGSD. С откриването на сметката се осигурява възможност на всички задължени лица да внасят в срок дължимите вноски, съгласно чл. 36е, ал. 3 от ЗЕ и Наредба за реда и начина на набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата, на Фонд "Сигурност на електроенергийната система".,

ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФОНД "СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА"