Новини

Открита банкова сметка, по която се внася обезпечение по чл.36ж, ал.3 от ЗЕ

09.07.2018

В изпълнение на разпоредбите на Закона за енергетиката, Фонд Сигурност на електроенергийната система откри сметка, по която да се внасят обезпечения по чл.36ж, ал.3 от ЗЕ. Откритата банкова сметка в левове е на името на Фонд "Сигурност на електроенергийната система": IBAN: BG58 BNBG 9661 3300 1426 03, Банковият идентификационен код (BIC) на БНБ е BNBGBGSD.

НОВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ОТЧЕТИ ЗА СТАРИ ПЕРИОДИ

20.07.2017

Уважаеми задължени лица, Уведомяваме Ви, че считано от 21.07.2017 г. се ограничава подаването на корекции за месеци, различни от текущия отчетен. Корекциите за изминали месеци се подават, записани на магнитен/оптичен носител под формата на таблици по приложения образец съобразно статута Ви по чл. 36е, ал. 1 от ЗЕ, придружени с писмо с изходящ номер, подпис и печат на задълженото или упълномощено от него лице. В писмото се обосновава налагащата се корекция, като се прилагат копия от документите, на които тя се основава. Образецът за коригиращите отчети можете да изтеглите от раздела Иснтрукции.

Постоянна банкова сметка, по която се събират вноски по чл.36е от ЗЕ

19.04.2016

В изпълнение на разпоредбите на Закона за енергетиката, Фонд Сигурност на електроенергийната система откри постоянна банкова сметка, по която да се събират вноски чл.36е от ЗЕ. Откритата банкова сметка в левове е на името на Фонд "Сигурност на електроенергийната система": IBAN: BG24 BNBG 9661 3100 1426 01, Банковият идентификационен код (BIC) на БНБ е BNBGBGSD. С откриването на сметката се осигурява възможност на всички задължени лица да внасят в срок дължимите вноски, съгласно чл. 36е, ал. 3 от ЗЕ и Наредба за реда и начина на набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата, на Фонд "Сигурност на електроенергийната система".,

ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФОНД "СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА"