Новини

Открита банкова сметка, по която се внася обезпечение по чл.36ж, ал.3 от ЗЕ

09.07.2018

В изпълнение на разпоредбите на Закона за енергетиката, Фонд Сигурност на електроенергийната система откри сметка, по която да се внасят обезпечения по чл.36ж, ал.3 от ЗЕ. Откритата банкова сметка в левове е на името на Фонд "Сигурност на електроенергийната система": IBAN: BG58 BNBG 9661 3300 1426 03, Банковият идентификационен код (BIC) на БНБ е BNBGBGSD.

НОВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ОТЧЕТИ ЗА СТАРИ ПЕРИОДИ

20.07.2017

Уважаеми задължени лица, Уведомяваме Ви, че считано от 21.07.2017 г. се ограничава подаването на корекции за месеци, различни от текущия отчетен. Корекциите за изминали месеци се подават, записани на магнитен/оптичен носител под формата на таблици по приложения образец съобразно статута Ви по чл. 36е, ал. 1 от ЗЕ, придружени с писмо с изходящ номер, подпис и печат на задълженото или упълномощено от него лице. В писмото се обосновава налагащата се корекция, като се прилагат копия от документите, на които тя се основава. Образецът за коригиращите отчети можете да изтеглите от раздела Иснтрукции.

Постоянна банкова сметка, по която се събират вноски по чл.36е от ЗЕ

19.04.2016

В изпълнение на разпоредбите на Закона за енергетиката, Фонд Сигурност на електроенергийната система откри постоянна банкова сметка, по която да се събират вноски чл.36е от ЗЕ. Откритата банкова сметка в левове е на името на Фонд "Сигурност на електроенергийната система": IBAN: BG24 BNBG 9661 3100 1426 01, Банковият идентификационен код (BIC) на БНБ е BNBGBGSD. С откриването на сметката се осигурява възможност на всички задължени лица да внасят в срок дължимите вноски, съгласно чл. 36е, ал. 3 от ЗЕ и Наредба за реда и начина на набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата, на Фонд "Сигурност на електроенергийната система".,

ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФОНД "СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА"

Справка за набраните и разходваните средства на Фонд "Сигурност на електроенергийната система" по месеци:

 • Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.06.2019 г.

 • Отчет приходи и разходи юни 2019 г.

 • ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 30.06.2019 г.

 • Отчет приходи и разходи май 2019 г.

 • ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 31.05.2019 г.

 • Отчет приходи и разходи април 2019 г.

 • ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 30.04.2019 г.

 • Отчет приходи и разходи февруари 2019 г.

 • ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 31.03.2019 г.

 • Отчет приходи и разходи февруари 2019 г.

 • ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 28.02.2019 г.

 • Отчет приходи и разходи януари 2019 г.

 • ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 31.01.2019 г.

 • Отчет приходи и разходи декември 2018 г.

 • ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 31.12.2018 г.

 • Отчет приходи и разходи ноември 2018 г.

 • ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 30.11.2018 г.

 • Отчет приходи и разходи октомври 2018 г.

 • ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 31.10.2018 г.

 • Приходи и разходи на ФСЕС за третото тримесечие на 2018 г.

 • Отчет приходи и разходи септември 2018 г.

 • ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 30.09.2018 г.

 • Отчет приходи и разходи август 2018 г.

 • ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 31.08.2018 г.

 • Отчет приходи и разходи юли 2018 г.

 • ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 31.07.2018 г.

 • Приходи и разходи на ФСЕС за второто тримесечие на 2018 г.

 • Отчет приходи и разходи юни 2018 г.

 • ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 30.06.2018 г.

 • Отчет приходи и разходи май 2018 г.

 • ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 31.05.2018 г.

 • Отчет приходи и разходи април 2018 г.

 • ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 30.04.2018 г.

 • Приходи и разходи на ФСЕС за първото тримесечие на 2018 г.

 • Отчет приходи и разходи март 2018 г.

 • ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 31.03.2018 г.

 • Отчет приходи и разходи февруари 2018 г.

 • ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 28.02.2018 г.

 • Отчет приходи и разходи януари 2018 г.

 • ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 31.01.2018 г.

 • Отчет приходи и разходи декември 2017 г.

 • ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 31.12.2017 г.

 • Отчет приходи и разходи ноември 2017 г.

 • ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 30.11.2017 г.

 • Отчет приходи и разходи октомври 2017 г.

 • ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 31.10.2017 г.

 • Отчет за касовото изпълнение към бюджета 30.09.2017 г.

 • Отчет за касовото изпълнение към 30.09.2017 г.

 • Приходи и разходи на ФСЕС за третото тримесечие на 2017г.

 • Отчет приходи и разходи септември 2017 г.

 • Отчет приходи и разходи август 2017 г.

 • Отчет касово изпълнение 30.06.2017 г.

 • Отчет приходи и разходи 1-во тримесечие 2017 г.

 • Отчет приходи и разходи 2-ро тримесечие 2017 г.

 • РМС Отчет 2016 г.

 • Отчет приходи и разходи юли 2017 г.

 • Приложение по т. 1.4. от заповед ЗМФ 1338/22.12.2015 г. на министъра на финансите

 • Одитно становище за заверка без резерви

 • Отчет за приходите и разходите

 • Баланс

 • Отчет за касовото изпълнение

 • Заверен годишен отчет

 • Отчет приходи и разходи юни 2017 г.

 • Отчет приходи и разходи май 2017 г.

 • Отчет приходи и разходи април 2017 г.

 • Отчет приходи и разходи март 2017 г.

 • Отчет приходи и разходи Февруари 2017 г.

 • Отчет приходи и разходи Януари 2017 г.

 • Отчет приходи и разходи Декември 2016 г.

 • Отчет приходи и разходи Ноември 2016 г.

 • Отчет приходи и разходи Октомври 2016 г.

 • Отчет приходи и разходи Септември 2016 г.

 • Отчет приходи и разходи Август 2016 г.

 • Отчет приходи и разходи Юли 2016 г.

 • Отчет приходи и разходи Юни 2016 г.

 • Отчет приходи и разходи Май 2016 г.

 • Отчет приходи и разходи Април 2016 г.

 • Отчет приходи и разходи Март 2016 г.

 • Отчет приходи и разходи Февруари 2016 г.

 • Отчет приходи и разходи Януари 2016 г.