ФОНД СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА

ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ >>

Съгласно договорите за компенсиране с премии производителите на електрическа енергия трябва да подадат подписани с КЕП на дружеството:

- до 10-то число на месеца заявление за изплащане на премия - ВЕИ / ВЕКП. Заявлението с входящ номер ще бъде върнато до края на деня, следващ деня, в който е получено.
- до 20-то число на месеца протокол - ВЕИ / ВЕКП, документи и справка, удостоверяващи изпълнението на условията за изплащане на Премия

В случай, че някои от горепосочените документи се подават от упълномощено лице, то следва да бъде прилагано актуално пълномощно.

За подадените от Вас документи ще получите входящи номера до края на работния ден, следващ тяхното получаване. Заявления или протоколи без входящ номер се считат за неполучени и не се разглеждат от Управителния съвет.

Съгласно чл. 35а, ал.3 от ЗЕ в сила от 1.07.2019 г. информация относно отстъпката за количествата електрическа енергия, произведена от енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, въведен в експлоатация след 1 ноември 2019 г., се подава до 10-то число на месеца, следващ отчетния, по електронен път в екселски файл, подписан с КЕП на дружеството или упълномощено от него лице по следния образец.
Съгласно чл. 36ж от ЗЕ в сила от 1.07.2019 г. информация относно отстъпката от дължимите средства по Наредба Е-Р-04-06 от 28.09.2016 г. за намаляване на тежестта се подава до 10-то число на месеца, следващ отчетния, по електронен път в екселски файл, подписан с КЕП на дружеството или упълномощено от него лице по следния образец.

Образец за ежедневно подаване на нетни графици за обмен между подгрупата и ВЕИ производителите с инсталирана мощност от 1 MW до 4 MW, съгласно инструкциите на Електроенергиен системен оператор ЕАД. Справката следва да се изпраща електронно подписана на е-mail: info@fses.bg

Във връзка с промени в Закона за енергетиката уведомяваме производителите на електрическа енергия с обекти с обща инсталирана мощност 1 MW до 4 MW, имащи право да получават премия, че за изготвяне на проект на договор за компенсиране с премия и извършване на необходимите проверки следва да предоставят по електронна поща на Фонда заявление по образец към което да приложат следната информация:

• копие на Договор за изкупуване на електрическа енергия сключен с крайния снабдител/обществения доставчик;

• копие на Разрешение за въвеждане в експлоатация по смисъла на Закона за устройство на територията на енергийния обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници;

• за обектите за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, за които е съставен констативен акт за завършване изграждането на енергийния обект съгласно чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията до 10.04.2012 г., копие на този документ;

Декларация за приложимата преференциална цена и Решение на КЕВР за определянето ѝ, както и за приложимото нетно специфично производство за енергийния обект.

След изпращане на необходимите документи от Ваша страна проектът на договор ще бъде изготвен от служители на ФСЕС и сканирано и заверено копие ще Ви бъде изпратено по посочената електронна поща за подпис от Ваша страна.

След като го подпишете следва да изпратите два екземпляра на адреса на кореспонденция на ФСЕС: гр. София 1000, ул. Стара Планина № 5, ет 7. Договорът Ви ще бъде подписан от Председателя на ФСЕС, заведен в регистъра и оригинал ще бъде върнат на посочен от Вас адрес по пощата.

ВАЖНО!

Съгласно чл. 36и, ал. 4 от Закона за енергетиката Фондът изплаща премията до края на месеца, в който към 20-о число е:

- представен разходооправдателен документ и

- са му прехвърлени месечни сертификати за произход или гаранция за произход по чл. 34 от Закона за енергията от възобновяеми източници.

В случай че някое от двете условия не е налице до 20-то число на текущия месец, премия ще бъде изплатена до края на следващия месец, ако са налице законовите предпоставки на чл. 36и, ал. 2 и ал. 3 от ЗЕ за това.

Във връзка с получено на 31.10.2018 г. във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ официално становище от Комисията за енергийно и водно регулиране Ви информираме, че по отношение на начина на формиране на преференциалните цени на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници и с оглед на нормата на чл. 31, ал. 5, т. 1 от ЗЕВИ по отношение на производителите на електрическа енергия чрез вятърни електрически централи следва да се прилага цената по т. 7 или цената по т. 8 от Решение № Ц-18/20.06.2011 г. и съответстващия им размер на нетно специфично производство на електрическа енергия, установен с т. 2 от Решение № СП-1/31.07.2015 г.

ВАЖНО!

С влизане в сила на изменението и допълнението на Закона за енергетиката обнародвано в ДВ. бр. 83 от 2018 г, при неизпълнение в срок от страна на търговците и производителите на електрическа енергия на задълженията им по чл. 36ж от закона , а именно -внасяне на фактурираните средства от цената по чл. 30, ал. 1, т. 17 от ЗЕ за съответния месец или непредоставяне на обезпечение, Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ взема мотивирано решение, с което налага принудителна административна мярка „отстраняване от пазара на електрическа енергия“. Следва да имате предвид, че обжалването на решението, с което се налага мярката, не спира нейното изпълнение!

Становище на НАП, относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавена стойност (ЗДДС) за изплащане на премии на производители на електроенергия с инсталирана мощност 1 и над 1 МВ и внасяне на цена Задължение към обществото

Във връзка с влезли в сила промени в Закона за енергетиката от 03.08.2018 г. опциите Ви за обезпечение с банкова гаранция и/или депозит са следните:

  • Съгласно чл. 36ж, ал. 3 следва да внесете банкова гаранция и/или депозит в пари по банкова сметка на ФСЕС в размер на 100 на сто от средната аритметична месечна стойност от произведението на цената и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17 и количеството електрическа енергия, продадено от тях на крайни клиенти, за предходните 6 месеца.

  • Съгласно чл. 36ж, ал. 6 когато задълженията се изпълняват точно за 12 поредни месеца, банковата гаранция и/или депозитът за месеца, следващ този период, се намалява на 50 на сто от средната аритметична месечна стойност от произведението на цената и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17 от ЗЕ и количеството електрическа енергия, продадено от търговеца или производителя на крайни клиенти, за предходните 6 месеца. Коректността по плащанията на цената и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17 от Закона за енергетиката за изминал 12-месечен период, може да бъде доказан в 30-дневен срок от влизането в сила на измененията, съгласно § 5 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за допълнение на Закона за приватизацита и следприватизационния контрол

  • Ако изберете опцията съгласно на чл. 36ж, ал. 7 от ЗЕ за авансово плащане комулативно трябва да са изпълнени следните условия:
           1. до 20-о число да нямате дължими и/или просрочени задължения към фонда (да сте си платили месечното задължение за цена „задължение към обществото“);
       2. да сте внесли авансово до 25-о число по банкова сметка на фонда средства в размер на средноаритметичната стойност от произведението на цената и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17 и количеството електрическа енергия, продадено от тях на крайни клиенти, за предходните 6 месеца;
          3. до 25-о число да сте уведомили фонда, че са внесени средствата по т. 2.

Информация за количествата електроенергия, за която търговците и производителите заплащат определената по чл. 30, ал. 1, т. 17 от ЗЕ цена за „задължение към обществото“ се подава от електропреносното и електроразпределителните предприятия до 10-то число на месеца, следващ отчетния, по електронен път в екселски файл, подписан с КЕП на дружеството или упълномощено от него лице по следния образец

Образец на СПРАВКА за продадено от производители на електрическа енергия с инсталирана мощност 1 МВ и над 1 МВ чрез кординатор на балансираща група на организиран борсов пазар количество енергия, която кординаторите следва да предосатвят до 10-то число на месеца, следващ отчетния

Съгласно чл. 36ж ал.1 от Закона за енергетиката задължените лица, а именно:

  • търговци и производители, които сключват сделки по свободно договорени цени с крайни клиенти, присъединени към електроенергийната система;
предоставят банкови гаранции по утвърдения от Управителния съвет на ФСЕС образец на Банкова гаранция / Bank Guarantee - English и/или да направят депозити, както е указано в чл. 36ж ал.3 от ЗЕ.


Договор за компенсиране с премии - ВЕКП / Premium agreement with a producer under article 162a of the energy act по утвърден от Управителния съвет на ФСЕС образец

Договор за компенсиране с премии - ВЕИ / Premium agreement with a renewable sources producer  по утвърден от Управителния съвет на ФСЕС образец

Договор за компенсиране на обществения доставчик по утвърден от Управителния съвет на ФСЕС образец


Съгласно Наредба за реда и начина на набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд "Сигурност на електроенергийната система" приета с ПМС № 346 от 7.12.2015 г., обн., ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г., изм. и доп., бр. 4 от 9.01.2018 г., в сила от 9.01.2018 г. отчети се подават и се извършват плащания до 20-то число на месеца, следващ отчетния.


Регистрации в системата и подаване на информация ще може да се извършва 24ч. в денонощието, включително и през почивните дни.

Информационната система на Фонд „Сигурност на Електроенергийната Система“ изисква използването на Квалифициран Електронен Подпис (КЕП) за подаване на данни съгласно чл. 36е от Закона за Енергетиката.

Квалифицирания Електронен Подпис се активира посредством Java приложение.

Ако не Ви се активира Java приложението за вход с електронен подпис, можете да направите следното:

Да добавите адреса на страницата на фонда https://www.fses.bg като одобрена за достъп зона. Повече информация за това (на английски) можете да намерите тук.

За да направите това е необходимо да извършите следните стъпки:

Да влезнете в настройките на Windows за Java. (достатъчно е да напишете "java" в полето на търсене във Вашия компютър.

Ще срещнете резултати подобни на следните:

След като видите опцията "Configure Java" я изберете нея. И ще видите следното:

Изберете раздел "Security" и в него изберете бутон "Edit Site List".

В списъка добавете страницата на Фонд СЕС : https://www.fses.bg.

Сега вече можете да достъпите сайта.