ФОНД СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА

ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ >>

ПОКАНА

Във връзка с Приета от Министерския съвет Програма за компенсиране на разходи на крайни клиенти за електрическа енергия за периода от 01.01.2024 г. до 30.06.2024 г., одобрена с Решение № 294 от 23.04.2024 г. и съдържащия се в Програмата механизъм за компенсиране, Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ отправя настоящата покана за сключване на индивидуални договори със следните лица:

1. Търговците на електрическа енергия и

2. Доставчиците от последна инстанция.

За сключване на индивидуален договор, посочените в настоящата покана лица следва да подадат във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, по електронен път на e-mail: office_fses@fses.bg изготвено по образец и подписано заявление, ведно с приложен списък с индивидуализирани небитови крайни клиенти, имащи качествата по § 3, ал. 14 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2024 г. в приложения формат, както и копия от посочените в образеца документи.

Срокът за подаване на заявлението е 14 (четиринадесет) работни дни, считано от датата на публикуване на настоящата покана на интернет страницата на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и прикачените към нея образци на документи, а именно: заявление за сключване на договор, проект на договор за плащане на компенсации за периода от 01.01.2024 г. до 30.06.2024 г.

Заявления получени без подпис и приложения (ако от съдържанието им е видно, че следва да има такива) не подлежат на регистрация в Деловодството на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и се връщат незабавно на подателя със съответните указания.

Регистрираните заявления, подлежат на проверка по отношение форма, съдържание и заявени обстоятелства, като при установено несъответствие заявителят се уведомява писмено, по електронен път на посочен в заявлението e-mail за отстраняване, в срок не повече от 2 (два) дни на несъответствието и/или нередовността на заявлението. В случай, че в посоченият срок подателя на заявлението не отстрани нередовността, заявлението се оставя без разглеждане и въз основа на него договор не се сключва, за което заявителят се уведомява писмено, включително и за възможността да подаде ново заявление до изтичане на срока по Програмата.

При установено съответствие, на заявителят ще бъде изпратен, съгласуван проект на договор във файл формат .pdf по електронна поща, с указания за подпис и връщане на два екземпляра в оригинал във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, включително и за възможността документа да бъде подписан с КЕП и върнат също по електронен път.

След подписване на всеки индивидуален договор от страна на Председателя на Управителния съвет и регистрацията му в системата на Фонда, единият оригинален екземпляр се връща на контрагента по поща, куриер или друг начин, който дава възможност за удостоверяване на датата на получаването му от другата страна.

Забележка: Не се сключва договор със заявител за когото към датата на подаване на заявлението и преди сключване на договора е налице, някое от следните обстоятелства:

а) обявен е в несъстоятелност или

б) е в производство по несъстоятелност или

в) е в процедура по ликвидация или

г) е преустановил дейността си.

Обменът на информация и документи при и по повод сключването на договор за плащане на компенсации за периода от 01.01.2024 г. до 30.06.2024 г. между заинтересованите лица и Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ се осъществява само писмено и по електронен път. Документите и съобщенията се считат за връчени, считано от датата на постъпването им на посочените от страните електронни адреси за кореспонденция, дори и същите да са индивидуални, респ. да се използват от лице, надлежно определено/посочено за контакт във връзка със сключване на договора.

Заявление за сключване на договор

Списък небитови крайни клиенти

Образец на договор - Доставчик

Приложение 1 - Заявление за предоставяне на финансови средства

Приложение 2 - Доставчик

Приложение 3 - Доставчик

Приложение 4 - Доставчик

В изпълнение на § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. публикуваме утвърден със заповед на Министъра на енергетиката образец на декларация ведно с приложение и указания за попълването ѝ.

Декларация се подава от всички задължени лица по закона и в сроковете по § 3, ал. 7 и ал. 8 от него, включително и в случаите, в които задълженото лице не дължи вноска за съответния месец. Декларация следва да бъде подадена от производителите и за месеците януари и февруари 2024 г.

Декларацията и приложенията към нея се подават подписани с КЕП на електронна поща: regulation1854@fses.bg

В платежното нареждане, с което се внася дължимата вноска се посочва като основание за извършеното плащане:

На първия ред се записва: „Целева вноска § 3 (ал. 1)“, съответно § 3 (ал. 3); § 3 (ал. 4) и § 3 (ал. 5) в зависимост от основанието на което се дължат вноските

На втория ред се записва: ИТН на обекта

Вноските се внасят по следната банкова сметка на Фонда:

IBAN: BG24 BNBG 9661 3100 1426 01

Банковият идентификационен код (BIC) на БНБ е BNBGBGSD

Образец на декларация

Справка приложение към декларацията за пазарни сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“

Указания за попълване на декларацията

Инструкция за попълване, подписване и изпращане на файла във формат .xlsm

В изпълнение на чл. 4, ал. 1 от Закона за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт (ЗКРПТ), съгласно публикувана новина на интернет страницата на Министерството на икономиката и индустрията, министърът на икономиката и индустрията е определил със Заповед № РД-16-144/14.02.2024 г. вноска за м. януари 2024 г. по закона в размер на 27 439 423 лева.

В изпълнение на чл. 6, ал. 1 от ЗКРПТ във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ в законоустановения срок е подадена декларация за количеството в литри на нефтопродукти с код по КН 27 10, произведени от суров нефт с произход от Русия или изнесен от Русия, както и размера на дължимата според задълженото лице вноска за м. януари 2024 г. Декларираната и заплатена вноска във Фонда е в размер на 15 719 978 лева.

ПОКАНА

Във връзка с Приета от Министерски съвет Програма за компенсиране разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия и на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи за закупуване на количествата електрическа енергия, потребена за технологични разходи за периода от 01 септември 2023 г. до 31 декември 2023 г., одобрена с Решение № 688 от 04.10.2023 г. и в изпълнение на Решение на Народното събрание обн. ДВ бр. 90 от 11.11.2022 г. изменено с решение обн. ДВ. бр. 98 от 09.12.2022 г. и съдържащият се в Програмата механизъм за компенсиране, Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ отправя настоящата покана за сключване на индивидуални договори със следните лица:

1. Търговците на електрическа енергия, доставчиците от последна инстанция, производителите на електрическа енергия, продаващи директно на крайни небитови клиенти и оператора на организиран борсов пазар на електрическа енергия (Доставчиците) и

2. Операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи.

За сключване на индивидуален договор, посочените в настоящата покана лица следва да подадат във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, по електронен път на e-mail: office_fses@fses.bg изготвено по образец и подписано заявление, ведно с копия от посочените в образеца документи.

Срокът за подаване на заявлението е 5 (пет) работни дни, считано от датата на публикуване на настоящата покана на интернет страницата на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и прикачените към нея образци на документи, а именно: заявление за сключване на договор, проект на договор за плащане на компенсации за периода от 01.09.2023 г. до 31.12.2023 г.

Заявления получени без подпис и приложения (ако от съдържанието им е видно, че следва да има такива) не подлежат на регистрация в Деловодството на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и се връщат незабавно на подателя със съответните указания.

Регистрираните заявления, подлежат на проверка по отношение форма, съдържание и заявени обстоятелства, като при установено несъответствие заявителят се уведомява писмено, по електронен път на посочен в заявлението e-mail за отстраняване, в срок не повече от 2 (два) дни на несъответствието и/или нередовността на заявлението. В случай, че в посоченият срок подателя на заявлението не отстрани нередовността, заявлението се оставя без разглеждане и въз основа на него договор не се сключва, за което заявителят се уведомява писмено, включително и за възможността да подаде ново заявление до изтичане на срока по Програмата.

При установено съответствие, на заявителят ще бъде изпратен, съгласуван проект на договор във файл формат .pdf по електронна поща, с указания за подпис и връщане на два екземпляра в оригинал във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, включително и за възможността документа да бъде подписан с КЕП и върнат също по електронен път.

След подписване на всеки индивидуален договор от страна на Председателя на Управителния съвет и регистрацията му в системата на Фонда, единият оригинален екземпляр се връща на контрагента по поща, куриер или друг начин, който дава възможност за удостоверяване на датата на получаването му от другата страна.

Забележка: Не се сключва договор със заявител за когото към датата на подаване на заявлението и преди сключване на договора е налице, някое от следните обстоятелства:

а) обявен е в несъстоятелност или

б) е в производство по несъстоятелност или

в) е в процедура по ликвидация или

г) е преустановил дейността си.

Обменът на информация и документи при и по повод сключването на договор за плащане на компенсации за периода от 01.09.2023 г. до 31.12.2023 г. между заинтересованите лица и Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ се осъществява само писмено и по електронен път. Документите и съобщенията се считат за връчени, считано от датата на постъпването им на посочените от страните електронни адреси за кореспонденция, дори и същите да са индивидуални, респ. да се използват от лице, надлежно определено/посочено за контакт във връзка със сключване на договора.

Заявление за сключване на договор

Образец на договор - Доставчик

Образец на договор - ЕРП

Образец на договор - ЕСО

Приложение 1 - Заявление за предоставяне на финансови средства

Приложение 2 - Оператори

Приложение 2 - Доставчик

Приложение 3 - Доставчик

Приложение 4 - Доставчик

В изпълнение на § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. публикуваме утвърден със заповед № Е-РД-16-478 от дата 31.08.2023 г. на Министъра на енергетиката образец на декларация ведно с приложение и указания за попълването ѝ.

Декларация се подава от всички задължени лица по закона и в сроковете по §3, ал. 7 и ал. 8 от него, включително и в случаите, в които задълженото лице не дължи вноска за съответния месец.

Декларацията и приложенията към нея се подават подписани с КЕП на електронна поща: regulation1854@fses.bg.

В платежното нареждане, с което се внася дължимата вноска се посочва като основание за извършеното плащане: На първия ред се записва: „Целева вноска § 3 (ал. 1)“, съответно § 3 (ал. 3); § 3 (ал. 4) и § 3 (ал. 5) в зависимост от основанието на което се дължат вноските На втория ред се записва: ИТН на обекта

Вноските се внасят по следната банкова сметка на Фонда:

IBAN: BG24 BNBG 9661 3100 1426 01

Банковият идентификационен код (BIC) на БНБ е BNBGBGSD

Образец на декларация

Справка приложение към декларацията за пазарни сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“

Указания за попълване на декларацията

Инструкция за попълване, подписване и изпращане на файла във формат .xlsm

Във връзка с изпълнение на задължението на търговците на електрическа енергия по § 8, ал. 8 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. да подадат декларация за целеви вноски Ви уведомяваме, че утвърдения със заповед № ЗМФ-30 от дата 12.01.2023 г. на Министъра на финансите образец на декларация и указания за попълването ѝ са публикувани на официалната интернет страница на ФСЕС.

Декларация се подава от всички задължени лица по § 8, ал. 5 закона и в сроковете по §8, ал. 8 от него, включително и в случаите, в които задълженото лице не дължи вноска за съответния месец.

Декларацията и приложенията към нея се подават подписани с КЕП на електронна поща: regulation1854@fses.bg, по начин посочен в публикуваната Инструкция.

В платежното нареждане, с което се внася дължимата вноска се посочва като основание за извършеното плащане се записва: „Целева вноска § 8 (ал. 5)“.

Вноските се внасят по следната банкова сметка на Фонда:

IBAN: BG24 BNBG 9661 3100 1426 01

Банковият идентификационен код (BIC) на БНБ е BNBGBGSD

Декларация

Указания за попълването

Инструкция

В изпълнение на § 8 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. публикуваме утвърден със заповед № ЗМФ-30 от дата 12.01.2023 г. на Министъра на финансите образец на декларация ведно с приложение и указания за попълването ѝ.

Декларация се подава от всички задължени лица по закона и в сроковете по §8, ал. 7 и ал. 8 от него, включително и в случаите, в които задълженото лице не дължи вноска за съответния месец.

Декларацията и приложенията към нея се попълват и подават, съгласно приложената инструкция, на електронна поща: regulation1854@fses.bg

В платежното нареждане, с което се внася дължимата вноска се посочва като основание за извършеното плащане:

На първия ред се записва: „Целева вноска § 8 (ал. 1)“, съответно § 8 (ал. 3); § 8 (ал. 4) и § 8 (ал. 5) в зависимост от основанието на което се дължат вноските

На втория ред се записва: ИТН на обекта

Вноските се внасят по следната банкова сметка на Фонда:

IBAN: BG24 BNBG 9661 3100 1426 01

Банковият идентификационен код (BIC) на БНБ е BNBGBGSD

Заповед на министъра на финансите

Образец на декларация

Инструкции

Справка приложение към декларацията за пазарни сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“

Указания за попълване

В изпълнение на Програма за компенсиране разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия и на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи за закупуване на количествата електрическа енергия, потребена за технологични разходи за периода от 01.01.2023 г. до 31.03.2023 г., публикуваме Вътрешни правила за директно изплащане на компенсации от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и образец на заявление.
Средна цена на базов товар на БНЕБ, пазарен сегмент "Ден напред", в лв./MWh:

за м. юли 2022 г. - 632.27 лв.,

за м. август 2022 г. - 846.59 лв.,

за м. септември 2022 г. - 735.50 лв.

за м. октомври 2022 г. - 402,80 лв.

за м. ноември 2022 г. - 430,56 лв.

за м. декември 2022 г. - 482,64 лв.

за м. януари 2023 г. - 266,36 лв.

за м. февруари 2023 г. - 278,34 лв.

за м. март 2023 г. - 212,32 лв.

за м. април 2023 г. - 193,08 лв.

за м. май 2023 г. - 170,87 лв.

за м. юни 2023 г. - 165,97 лв.

за м. юли 2023 г. - 189,22 лв.

за м. август 2023 г. - 198,22 лв.

за м. септемри 2023 г. - 198,82 лв.

за м. октомври 2023 г. - 208,97 лв.

за м. ноември 2023 г. - 201,12 лв.

за м. декември 2023 г. - 159,51 лв.

за м. януари 2024 г. - 175,24 лв.

за м. февруари 2024 г. - 136,91 лв.

за м. март 2024 г. - 123,95 лв.

за април 2024 г. - 113,90 лв.

Размер на компенсацията за януари 2024 г., както следва:

Небитови крайни клиенти до 0,00 лв./MWh;

Електроенергиен системен оператор - 0,00 лв./MWh;

Eлектроразпределителни дружества - 0,00 лв./MWh.

При постигната реална цена от небитов краен клиент, по-ниска от средномесечната цена на базов товар на БНЕБ, компенсацията е в размер на разликата между реалната цена и базова цена от 200 лв./MWh.
Определеният индикативен бюджет по Програма за компенсиране разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия и на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи за закупуване на количествата електрическа енергия, потребена за технологични разходи за периода от 01.01.2023 г. до 31.03.2023 г. одобрена с Решение № 104 от 02.02.2023 г. на Министерски съвет е в общ размер на

330 000 000 лева.

Във връзка с проведена среща в министерството на енергетиката на 26.08.2022 г. за предприемане на стъпки за облекчаване на положението на доставчиците при участието им в механизма на компенсиране на небитовите крайни клиенти и решение на Управителния съвет на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ за изменение на образеца на договор за плащане на компенсации за периода 07.2022 г. – 09.2022 г., публикуваме образец на допълнително споразумение за изменение на чл. 4 от него.

Във връзка с промени в Закона за енергетиката уведомяваме производителите на електрическа енергия с обекти с обща инсталирана мощност от 500 кW, включително до 1 MW, имащи право да получават премия, че за изготвяне на проект на договор за компенсиране с премия и извършване на необходимите проверки следва да предоставят по електронна поща на Фонда заявление ВЕКП или заявление ВЕИ по образец, към което да приложат следната информация:

• копие на Договор за изкупуване на електрическа енергия сключен с крайния снабдител/обществения доставчик;

• копие на Разрешение за въвеждане в експлоатация по смисъла на Закона за устройство на територията на енергийния обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници;

• за обектите за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, за които е съставен констативен акт за завършване изграждането на енергийния обект съгласно чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията до 10.04.2012 г., копие на този документ;

Декларация за приложимата преференциална цена и Решение на КЕВР за определянето ѝ, както и за приложимото нетно специфично производство за енергийния обект.

След изпращане на необходимите документи от Ваша страна проектът на договор ще бъде изготвен от служители на ФСЕС и сканирано и заверено копие ще Ви бъде изпратено по посочената електронна поща за подпис от Ваша страна.

След като го подпишете следва да изпратите два екземпляра на адреса за кореспонденция на ФСЕС: гр. София 1000, ул. Стара Планина № 5, ет. 7. Договорът Ви ще бъде подписан от Председателя на Управителния съвет на ФСЕС, заведен в регистъра и оригинал ще бъде върнат на посочен от Вас адрес по пощата.

Образци на договори:

·       Договор за компенсиране с премии - ВЕКП по утвърден от Управителния съвет на ФСЕС образец

·       Договор за компенсиране с премии - ВЕИ по утвърден от Управителния съвет на ФСЕС образец

 

Съгласно договорите за компенсиране с премии производителите на електрическа енергия трябва да подадат подписани с КЕП на дружеството: - до 10-то число на месеца заявление за изплащане на премия - ВЕИ / ВЕКП. Заявлението с входящ номер ще бъде върнато до края на деня, следващ деня, в който е получено.
- до 20-то число на месеца протокол - ВЕИ / ВЕКП, документи и справка, удостоверяващи изпълнението на условията за изплащане на Премия

В случай, че някои от горепосочените документи се подават от упълномощено лице, то следва да бъде прилагано актуално пълномощно.

За подадените от Вас документи ще получите входящи номера до края на работния ден, следващ тяхното получаване. Заявления или протоколи без входящ номер се считат за неполучени и не се разглеждат от Управителния съвет.

Съгласно чл. 35а, ал.3 от ЗЕ в сила от 1.07.2019 г. информация относно отстъпката за количествата електрическа енергия, произведена от енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, въведен в експлоатация след 1 ноември 2019 г., се подава до 10-то число на месеца, следващ отчетния, по електронен път в екселски файл, подписан с КЕП на дружеството или упълномощено от него лице по следния образец
Съгласно чл. 36ж от ЗЕ в сила от 1.07.2019 г. информация относно отстъпката от дължимите средства по Наредба Е-Р-04-06 от 28.09.2016 г. за намаляване на тежестта се подава до 10-то число на месеца, следващ отчетния, по електронен път в екселски файл, подписан с КЕП на дружеството или упълномощено от него лице по следния образец.

Образец за ежедневно подаване на нетни графици за обмен между подгрупата и ВЕИ производителите с инсталирана мощност от 1 MW до 4 MW, съгласно инструкциите на Електроенергиен системен оператор ЕАД. Справката следва да се изпраща електронно подписана на е-mail: info@fses.bg

Във връзка с промени в Закона за енергетиката уведомяваме производителите на електрическа енергия с обекти с обща инсталирана мощност 1 MW до 4 MW, имащи право да получават премия, че за изготвяне на проект на договор за компенсиране с премия и извършване на необходимите проверки следва да предоставят по електронна поща на Фонда заявление по образец към което да приложат следната информация:

• копие на Договор за изкупуване на електрическа енергия сключен с крайния снабдител/обществения доставчик;

• копие на Разрешение за въвеждане в експлоатация по смисъла на Закона за устройство на територията на енергийния обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници;

• за обектите за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, за които е съставен констативен акт за завършване изграждането на енергийния обект съгласно чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията до 10.04.2012 г., копие на този документ;

Декларация за приложимата преференциална цена и Решение на КЕВР за определянето ѝ, както и за приложимото нетно специфично производство за енергийния обект.

След изпращане на необходимите документи от Ваша страна проектът на договор ще бъде изготвен от служители на ФСЕС и сканирано и заверено копие ще Ви бъде изпратено по посочената електронна поща за подпис от Ваша страна.

След като го подпишете следва да изпратите два екземпляра на адреса на кореспонденция на ФСЕС: гр. София 1000, ул. Стара Планина № 5, ет 7. Договорът Ви ще бъде подписан от Председателя на ФСЕС, заведен в регистъра и оригинал ще бъде върнат на посочен от Вас адрес по пощата.

ВАЖНО!

Съгласно чл. 36и, ал. 4 от Закона за енергетиката Фондът изплаща премията до края на месеца, в който към 20-о число е:

- представен разходооправдателен документ и

- са му прехвърлени месечни сертификати за произход или гаранция за произход по чл. 34 от Закона за енергията от възобновяеми източници.

В случай че някое от двете условия не е налице до 20-то число на текущия месец, премия ще бъде изплатена до края на следващия месец, ако са налице законовите предпоставки на чл. 36и, ал. 2 и ал. 3 от ЗЕ за това.

Във връзка с получено на 31.10.2018 г. във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ официално становище от Комисията за енергийно и водно регулиране Ви информираме, че по отношение на начина на формиране на преференциалните цени на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници и с оглед на нормата на чл. 31, ал. 5, т. 1 от ЗЕВИ по отношение на производителите на електрическа енергия чрез вятърни електрически централи следва да се прилага цената по т. 7 или цената по т. 8 от Решение № Ц-18/20.06.2011 г. и съответстващия им размер на нетно специфично производство на електрическа енергия, установен с т. 2 от Решение № СП-1/31.07.2015 г.

ВАЖНО!

С влизане в сила на изменението и допълнението на Закона за енергетиката обнародвано в ДВ. бр. 83 от 2018 г, при неизпълнение в срок от страна на търговците и производителите на електрическа енергия на задълженията им по чл. 36ж от закона , а именно -внасяне на фактурираните средства от цената по чл. 30, ал. 1, т. 17 от ЗЕ за съответния месец или непредоставяне на обезпечение, Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ взема мотивирано решение, с което налага принудителна административна мярка „отстраняване от пазара на електрическа енергия“. Следва да имате предвид, че обжалването на решението, с което се налага мярката, не спира нейното изпълнение!

Становище на НАП, относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавена стойност (ЗДДС) за изплащане на премии на производители на електроенергия с инсталирана мощност 1 и над 1 МВ и внасяне на цена Задължение към обществото

Във връзка с влезли в сила промени в Закона за енергетиката от 03.08.2018 г. опциите Ви за обезпечение с банкова гаранция и/или депозит са следните:

  • Съгласно чл. 36ж, ал. 3 следва да внесете банкова гаранция и/или депозит в пари по банкова сметка на ФСЕС в размер на 100 на сто от средната аритметична месечна стойност от произведението на цената и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17 и количеството електрическа енергия, продадено от тях на крайни клиенти, за предходните 6 месеца.

  • Съгласно чл. 36ж, ал. 6 когато задълженията се изпълняват точно за 12 поредни месеца, банковата гаранция и/или депозитът за месеца, следващ този период, се намалява на 50 на сто от средната аритметична месечна стойност от произведението на цената и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17 от ЗЕ и количеството електрическа енергия, продадено от търговеца или производителя на крайни клиенти, за предходните 6 месеца. Коректността по плащанията на цената и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17 от Закона за енергетиката за изминал 12-месечен период, може да бъде доказан в 30-дневен срок от влизането в сила на измененията, съгласно § 5 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за допълнение на Закона за приватизацита и следприватизационния контрол

  • Ако изберете опцията съгласно на чл. 36ж, ал. 7 от ЗЕ за авансово плащане комулативно трябва да са изпълнени следните условия:
           1. до 20-о число да нямате дължими и/или просрочени задължения към фонда (да сте си платили месечното задължение за цена „задължение към обществото“);
       2. да сте внесли авансово до 25-о число по банкова сметка на фонда средства в размер на средноаритметичната стойност от произведението на цената и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17 и количеството електрическа енергия, продадено от тях на крайни клиенти, за предходните 6 месеца;
          3. до 25-о число да сте уведомили фонда, че са внесени средствата по т. 2.

Информация за количествата електроенергия, за която търговците и производителите заплащат определената по чл. 30, ал. 1, т. 17 от ЗЕ цена за „задължение към обществото“ се подава от електропреносното и електроразпределителните предприятия до 10-то число на месеца, следващ отчетния, по електронен път в екселски файл, подписан с КЕП на дружеството или упълномощено от него лице по следния образец

Образец на СПРАВКА за продадено от производители на електрическа енергия с инсталирана мощност 1 МВ и над 1 МВ чрез кординатор на балансираща група на организиран борсов пазар количество енергия, която кординаторите следва да предосатвят до 10-то число на месеца, следващ отчетния

Съгласно чл. 36ж ал.1 от Закона за енергетиката задължените лица, а именно:

  • търговци и производители, които сключват сделки по свободно договорени цени с крайни клиенти, присъединени към електроенергийната система;
предоставят банкови гаранции по утвърдения от Управителния съвет на ФСЕС образец на Банкова гаранция / Bank Guarantee - English и/или да направят депозити, както е указано в чл. 36ж ал.3 от ЗЕ.


Договор за компенсиране с премии - ВЕКП / Premium agreement with a producer under article 162a of the energy act по утвърден от Управителния съвет на ФСЕС образец

Договор за компенсиране с премии - ВЕИ / Premium agreement with a renewable sources producer  по утвърден от Управителния съвет на ФСЕС образец

Договор за компенсиране на обществения доставчик по утвърден от Управителния съвет на ФСЕС образец

Съгласно Наредба за реда и начина на набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд "Сигурност на електроенергийната система" приета с ПМС № 346 от 7.12.2015 г., обн., ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г., изм. и доп., бр. 4 от 9.01.2018 г., в сила от 9.01.2018 г. отчети се подават и се извършват плащания до 20-то число на месеца, следващ отчетния.