Контакти

Банкови сметки

1. За внасяне на вноски по чл. 36е, ал. 3 и чл. 36ж aл. 1 от ЗЕ

    IBAN: BG24 BNBG 9661 3100 1426 01

    Банковият идентификационен код (BIC) на БНБ е BNBGBGSD

    титуляр: Фонд "Сигурност на електроенергийната система"

2. За внасяне на обезпечения по чл. 36ж от ЗЕ

    IBAN:  BG58 BNBG 9661 3300 1426 03

    Банковият идентификационен код (BIC) на БНБ е  BNBGBGSD

    титуляр: Фонд "Сигурност на електроенергийната система"

ЕИК 176 963 402

Адрес за кореспонденция

ул. "Стара Планина" №5, ет. 7
София, 1000

E-mail: office_fses@fses.bg

Телефони

+359 2 92 63 614 - Димитър Райков - гл. секретар

+359 2 92 63 344 - Деница Куцарова - ст. експерт

+359 2 92 63 396 - Лозана Митова - ст. експерт