Контакти

Банкови сметки

1. За внасяне на вноски по чл. 36е и чл. 36ж, ал. 2 от ЗЕ

    IBAN: BG24 BNBG 9661 3100 1426 01

    Банковият идентификационен код (BIC) на БНБ е BNBGBGSD

    титуляр: Фонд "Сигурност на електроенергийната система"

2. За внасяне на обезпечения по чл. 36ж, ал. 3 от ЗЕ

    IBAN:  BG58 BNBG 9661 3300 1426 03

    Банковият идентификационен код (BIC) на БНБ е  BNBGBGSD

    титуляр: Фонд "Сигурност на електроенергийната система"

ЕИК 176 963 402

Адрес за кореспонденция

ул. "Стара Планина" №5, ет. 7
София, 1000

E-mail: office_fses@fses.bg

Телефони

Деловодство

-            +359 2 906 77 47


За въпроси относно 5% вноски, съгласно чл. 36е от ЗЕ

-       +359 2 92 63 396


За въпроси относно договори за компенсиране с премии, съгласно чл. 36и от ЗЕ

-            +359 2 906 77 43

-            +359 2 906 77 46

-            +359 2 906 77 44

-            +359 2 906 77 41


За въпроси относно такса „Задължение към обществото“ , съгласно чл. 36ж от ЗЕ

-            +359 2 906 77 42


            За въпроси относно образувани административни производства за установяване на публични държавни вземания - e-mail l.paunov@fses.bg телефон 02/ 906 77 55   - Любомир Паунов

 

            Контакт с длъжностно лице по защита на личните данни в ФСЕС може да се осъществи на e-mail: v.vasilev@fses.bg или на телефон: 02/906 77 56 - Валтер Василев