Контакти

Банкови сметки

1. За внасяне на вноски

    IBAN: BG24 BNBG 9661 3100 1426 01

    Банковият идентификационен код (BIC) на БНБ е BNBGBGSD

    титуляр: Фонд "Сигурност на електроенергийната система"

2. За внасяне на обезпечения по чл. 36ж, ал. 3 от ЗЕ

    IBAN:  BG58 BNBG 9661 3300 1426 03

    Банковият идентификационен код (BIC) на БНБ е  BNBGBGSD

    титуляр: Фонд "Сигурност на електроенергийната система"

ЕИК 176 963 402

Адрес за кореспонденция

ул. "Стара Планина" №5, ет. 7
София, 1000

E-mail: office_fses@fses.bg

Телефони

Деловодство

-            +359 2 906 77 47


           Отдел Набиране и разходване на средства :

              -            +359 2 92 63 396

              -            +359 2 906 77 41

              -            +359 2 92 63 344

            -            +359 2 906 77 43

              -            +359 2 906 77 46

              -            +359 2 906 77 44     

              -            +359 2 906 77 42


Финансов Отдел

             -            +359 2 906 77 52

               -            +359 2 906 77 53


Правен отдел

             -            +359 2 906 77 50

               -            +359 2 906 77 49            За въпроси относно образувани административни производства за установяване на публични държавни вземания - e-mail l.paunov@fses.bg, телефон 02/ 906 77 55   - Любомир Паунов

 

            Контакт с длъжностно лице по защита на личните данни в ФСЕС може да се осъществи на e-mail: d.petkov@fses.bg, телефон: 02/906 77 48 - Диян Петков